Regulamin

REGULAMIN KONKURSU TAX’N’YOU 2018

EDYCJA XI

I ORGANIZATOR KONKURSU

§1

Organizatorem Konkursu Tax’n’You (dalej „Konkurs”) jest KPMG Tax M.Michna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000283669, (dalej „Organizator”).

II PRZEDMIOT KONKURSU

§2

Przedmiotem Konkursu są zagadnienia z zakresu polskiego prawa podatkowego oraz wydarzeń gospodarczych w Polsce i na świecie w ostatnich latach, a w szczególności inwestycji zagranicznych
w Polsce, rozwoju różnych branż, technologii i usług.

III CEL KONKURSU

§3

Celem Konkursu jest wyłonienie osób zainteresowanych zagadnieniami podatkowymi. Osoby te powinny umieć zidentyfikować konsekwencje podatkowe zmian zachodzących w gospodarce, posiadać: wiedzę z zakresu prawa podatkowego i związaną nim wiedzę ekonomiczną (wiedza, tematyka podatkowa), umiejętność analitycznego myślenia, formułowania myśli, zdolności prezentacyjne i umiejętność posługiwania językiem angielskim w mowie i piśmie, w stopniu co najmniej dobrym.

IV UCZESTNICY KONKURSU
§ 4

 1. Konkurs adresowany jest do studentów kierunków ekonomicznych, finansowych i prawniczych III, IV i V roku jednolitych studiów magisterskich, studentów III roku studiów licencjackich, studentów I i II roku studiów magisterskich uzupełniających oraz absolwentów studiów magisterskich uczelni wyższych z 2017 r.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:

1) osoby zatrudnione w spółce z grupy KPMG lub w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do spółek z grupy KPMG,

2) osoby prowadzące obecnie lub w ciągu ostatnich 3 lat od dnia rozpoczęcia Konkursu działalność gospodarczą w zakresie usług doradztwa podatkowego oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

3) osoby współpracujące obecnie lub w ciągu ostatnich 3 lat od dnia rozpoczęcia Konkursu ze spółkami z grupy KPMG lub z podmiotami prowadzącymi działalności konkurencyjną w stosunku do spółek z grupy KPMG w zakresie usług doradztwa podatkowego oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz osoby zatrudnione w urzędach, podmiotach państwowych lub samorządowych ani w innych podmiotach zajmujących się sprawami z zakresu prawa podatkowego i prowadzenia ksiąg rachunkowych (dopuszczalne są studenckie praktyki w tych podmiotach nieprzekraczające łącznie 3 miesięcy, przy czym nie mogą one odbywać się w okresie trwania Konkursu),

4) Finaliści I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX edycji Konkursu Tax’n’You.

 1. Przez zatrudnienie lub współpracę, o których mowa w ust. 2 należy rozumieć zatrudnienie lub współpracę na każdej dozwolonej przez polskie prawo, podstawie prawnej, w szczególności zarówno na podstawie umowy o pracę jaki i na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 2. Osoby niespełniające warunków opisanych w ust. 2 pkt 1 oraz osoby opisane w ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt. 3 nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie, a w razie rozpoczęcia udziału w Konkursie podlegają wykluczeniu z udziału

V CZAS TRWANIA KONKURSU

§5

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 26 marca do 18 maja 2018 r. W tym etap rejestracji trwa od  26 marca do 23 kwietnia 2018r., a finał Konkursu odbędzie się 18 maja 2018r. w Warszawie.

VI PRZEBIEG KONKURSU
§ 6

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów: Etapu I i Etapu II
 2. Etap I

Etap I Konkursu będzie trwał od 26 marca do 23 kwietnia 2018 r. Będzie on polegał na wypełnieniu formularza rejestracyjnego na stronie kpmg.taxandyou.pl, a następnie rozwiązaniu konkursowej ankiety online, składającej się z 20 pytań jednokrotnego wyboru, losowo wybranych przez system komputerowy. Dodatkowo ankieta będzie zawierać jedno pytanie otwarte. Pytania będą dotyczyć przede wszystkim zagadnień podatkowych, a także ogólnej znajomości wydarzeń gospodarczych. Oceniana będzie zarówno poprawność odpowiedzi, jak i czas wypełnienia ankiety. Wszystkie osoby biorące udział w etapie I uzyskują status uczestnika Konkursu („Uczestnik”).

W przypadku wysłania więcej niż jednego zgłoszenia przez tego samego Uczestnika, rozpatrywana będzie wyłącznie ankieta konkursowa z najwcześniejszą datą wysłania.

Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo uzależnienia dalszego uczestnictwa w Konkursie przez danego Uczestnika od nadesłania na życzenie Organizatora pocztą lub pocztą elektroniczną (np. w PDF) zaświadczenia z uczelni wyższej o odbywaniu studiów wyższych lub o ukończeniu studiów wyższych w 2017 r., a także curriculum vitae i zdjęcia. Organizator prześle wszystkim Uczestnikom drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres, informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do II etapu Konkursu.

 1. Etap II

Etap II Konkursu, stanowiący Finał Konkursu, odbędzie się 18 maja 2018 r. w Warszawie. Wezmą w nim udział osoby, które zostaną najlepiej ocenione w Etapie I. Liczba Finalistów nie przekroczy 24 osób. Podczas Finału Konkursu Finaliści zostaną podzieleni losowo na 3 zespoły. Jeżeli wskutek nieobecności Finalisty w Finale Konkursu, nie będzie możliwe utworzenie równych liczbowo zespołów, jeden lub więcej wybranych losowo Zespołów będzie liczyło jednego Finalistę mniej lub jednego więcej niż pozostałe Zespoły. Zadania finałowe opracowano w podziale na 3 moduły odbywające się równolegle:

1) Moduł pierwszy:

Kazus z zakresu polskiego prawa podatkowego, którego rozwiązanie Finaliści przedstawią przed Kapitułą Konkursu w formie ustnej. Oceniana będzie umiejętność pracy w zespole, umiejętność prezentacji i korzystania z podanych przepisów.

2) Moduł drugi:

Panel dyskusyjny o tematyce podatkowej. Przed Finałem tematy do dyskusji zostaną udostępnione Finalistom. Oceniana będzie inicjatywa wypowiedzi, jakość argumentacji, jak i kreatywność.

3) Moduł trzeci:

Konkurs znajomości terminologii i instytucji podatkowych. Każdy z uczestników wylosuje termin podatkowy, a następnie omówi jego znaczenie. Oceniana będzie wiedza dotycząca terminologii podatkowej.

a) Zespoły będą wykonywać każde z 3 zadań w sposób rotacyjny. Prezentacja rozwiązań odbywać się będzie w formie ustnej.

b) Wszystkie zadania wykonywane przez uczestników podczas Finału zostaną ocenione punktowo. Liczba punktów przyznanych za poszczególne zadania będzie sumowana i zadecyduje o wyniku końcowym. Uczestnicy z największą pulą punktów zajmą odpowiednio trzy pierwsze miejsca w Konkursie.

 

VII KAPITUŁA KONKURSU
§ 7

W skład Kapituły Konkursu wchodzą:

1) prof. dr hab. Hanna Litwińczuk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodnicząca Kapituły Konkursu;

2) Peter Kay, Szef Działu Doradztwa Podatkowego KPMG w Polsce;

3) Janusz Błaszczuk, Dyrektor Biura Zarządzania Podatkami, Bank Millenium

4) Paweł Rochowicz, Dziennikarz Działu Prawo i Podatki, Rzeczpospolita

5) Adam Grzebieluch, Doradca Zarządu, Pełnomocnik Zarządu, BIT Logistics

VIII NAGRODY I UPOMINKI
§
8

 1. Nagrodami w Konkursie są:

1) Nagroda Główna dla uczestnika Finału Konkursu, który zajął pierwsze miejsce w postaci:
a) Umowy o pracę w jednym z biur KPMG w Polsce (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Łódź) w Dziale Doradztwa Podatkowego;
b) Nagrody finansowej w wysokości 5 000 (pięć tysięcy) PLN przyznanej przez Organizatora;
c) Upominków rzeczowych ufundowanych przez Organizatora oraz Partnerów Strategicznych Konkursu,

2)  Nagroda za zajęcie drugiego miejsca w Finale Konkursu w postaci:
a) Umowy o pracę w jednym z biur KPMG w Polsce (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Łódź) w Dziale Doradztwa Podatkowego;
b) Nagrody finansowej w wysokości 3 000 (trzy tysiące) PLN przyznanej przez Organizatora;
c) Upominków rzeczowych ufundowanych przez Organizatora oraz Partnerów Strategicznych Konkursu,

 

3)   Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca w Finale Konkursu w postaci:
a) Umowy o pracę w jednym z biur KPMG w Polsce (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Łódź) w Dziale Doradztwa Podatkowego;
b) Nagrody finansowej w wysokości 2 000 (dwa tysiące) PLN przyznanej przez Organizatora;
c) Upominków rzeczowych ufundowanych przez Organizatora oraz Partnerów Strategicznych Konkursu,

4)Nagrody dla  pozostałych Finalistów w postaci:
a) płatnej praktyki zawodowej („praktyka”) w jednym z biur KPMG w Polsce (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Łódź) w terminie ustalonym przez Organizatora;
b) Upominków rzeczowych ufundowanych przez Organizatora oraz Partnerów Strategicznych Konkursu.

 1. Zobowiązanie Organizatora do przyznania Nagrody w postaci umowy o pracę oraz praktyki uzależnione i ograniczone jest do określonego trybu i warunków przyznania tych nagród związanych z lokalizacją, terminem i okresem trwania zobowiązania Organizatora, tj.:

 

1) uzależnione jest od zaakceptowania przez Finalistę jednej z trzech proponowanych lokalizacji  świadczenia pracy lub odbywania praktyki spośród miast w których znajdują się biura KPMG w Polsce: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Łódź,

2)  umowa o pracę będzie umową o pracę na okres próbny, trzech miesięcy, z możliwością kontynuacji zatrudnienia w zależności od bieżących potrzeb rekrutacyjnych Organizatora,

3) czas trwania praktyki będzie nie krótszy niż od 1 (jeden) miesiąc i nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące z możliwością przedłużenia w zależności od bieżących potrzeb rekrutacyjnych Organizatora,

4) termin zawarcia umowy o pracę, oraz  termin odbycia praktyki będą ustalone w dogodnym dla Finalistów czasie, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 roku.

 1. KPMG jako Organizator Konkursu przekaże Finalistom dodatkowe nagrody składające się z upominków rzeczowych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 4) lit b) niniejszego Regulaminu, ufundowanych przez Partnerów Strategicznych Konkursu, jak również nagród w formie pieniężnej w wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu otrzymanych upominków rzeczowych, liczonych od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości upominków. Nagroda w formie pieniężnej, o której mowa w zdaniu poprzednim, podlegać będzie wpłacie bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
 2. Finaliście, który rezygnuje z upominków rzeczowych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 4) lit b) niniejszego Regulaminu , nie przysługuje prawo do zamiany tej nagrody na inną nagrodę, ani na jej równowartość pieniężną lub jakąkolwiek inną formę rekompensaty.
 3. Oceny umiejętności Finalistów Konkursu dokona Organizator w porozumieniu z przedstawicielami Kapituły Konkursu, na podstawie:

1) obserwacji i oceny pracy Finalisty w zespole, pod kątem jego wiedzy merytorycznej w sprawach określonych w pkt. II niniejszego Regulaminu oraz umiejętności pracy w zespole (grupie);

2) treści i formy indywidualnych prezentacji, wypowiedzi w panelu dyskusyjnym;

3) wiedzy z zakresu terminologii podatkowej.

 

IX KOSZTY I WYDATKI
§ 9

 1. Organizator zobowiązuje się do zwrotu Finalistom, którzy zostali zakwalifikowani do etapu II: kosztów przejazdu z dowolnego miejsca w Polsce do Warszawy i powrotu pociągiem II klasy (osobowy, pośpieszny, ekspres, Inter City, Pendolino) do kwoty 230 zł oraz zapewnienia im bezpłatnego pobytu w hotelu w Warszawie w czasie trwania etapu II (Finału Konkursu). Pobyt nie przekroczy jednej doby hotelowej.
 2. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów podróży jest dostarczenie Organizatorowi dokumentów (biletów) potwierdzających wydatki poniesione z tego tytułu przez Uczestnika. Organizator nie zwraca ani nie ponosi innych kosztów i wydatków niż wskazane powyżej, związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 3. Zwrot kosztów i wydatków nie przysługuje osobom wykluczonym lub podlegającym wykluczeniu z Konkursu.

 

X ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORESPODNEDCJĘ POCZTOWĄ I ELEKTRONICZNĄ (DZIAŁANIE INTERNETU)
§ 10

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność i terminowość doręczeń korespondencji wysyłanej za pomocą poczty lub poczty elektronicznej, za skuteczność działania Internetu i związane z tym ewentualnie nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu.

XI DECYZJE I OCENY ORGANIZATORA
§ 11

Od decyzji i ocen dokonanych przez Organizatora nie przysługuje odwołanie, są one niezaskarżalne i ostateczne. Uczestnicy Konkursu akceptują zastrzeżenie i wyłączenie, że Uczestnikowi nie przysługuje z tytułu lub w związku z decyzjami i ocenami dokonanymi przez Organizatora żadne roszczenie wobec Organizatora, poza zapisanymi i wyraźne zapisanymi w niniejszym Regulaminie.

XII INNE POSTANOWIENIA
§ 12

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość (uprawnienie) zmiany warunków Konkursu, w szczególności zmiany terminów nadsyłania formularza rejestracyjnego oraz rozwiązań ankiety konkursowej, a także innych wymaganych dokumentów i oświadczeń. W razie zmiany warunków lub terminów informacja o nich zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora pod adresem kpmg.taxandyou.pl. Jeżeli zmiany zostaną wprowadzone po upływie terminu nadsyłania formularzy aplikacyjnych wskazanego w § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu, Uczestnicy zostaną dodatkowo poinformowani o nich pocztą elektroniczną, na wskazany przez nich adres.
 2. Wszelkie materiały związane z Konkursem, w tym rozwiązania ankiet konkursowych, przekazane przez Uczestników Organizatorowi nie podlegają zwrotowi. Z chwilą przekazania przez Uczestnika w ramach Konkursu Organizatorowi materiałów opracowanych przez Uczestnika przenosi on na Organizatora prawo własności egzemplarzy tych materiałów.
 3. Uczestnicy akceptują, że Organizator jest uprawniony do opublikowania imion, nazwisk i innych informacji o zwycięzcach Konkursu, w Internecie i w innych wewnętrznych publikatorach grupy Organizatora (KPMG), a także w innych środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja). Przesłanie Organizatorowi formularza rejestracyjnego, o którym mowa w pkt. 6, A niniejszego Regulaminu, oznacza jednocześnie wyrażenie przez Uczestnika zgody na powyższe publikacje.
 4. Uczestnicy wyrażają zgodę i akceptują, że informacje uzyskane przez Organizatora od Uczestników będą wykorzystane przez Organizatora do sporządzenia zbiorczych zestawień statystycznych oraz będą przechowywane i przetwarzane w bazie danych Organizatora do celów rekrutacyjnych, a także użyte dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. e-mail) przez spółki z Grupy KPMG w Polsce[1]. Przesłanie przez Uczestnika Organizatorowi formularza rejestracyjnego, o którym mowa w pkt. VI, A niniejszego Regulaminu, oznacza jednocześnie, wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zawartych w tym formularzu oraz w innych dokumentach przekazanych Organizatorowi w związku z Konkursem dla celów rekrutacyjnych (także podczas przyszłych rekrutacji) oraz marketingowych.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że współadministratorem danych osobowych są spółki z Grupy KPMG w Polsce1, która będzie prowadzić w danym momencie projekt rekrutacyjny lub działania marketingowe objęte treścią powyższej zgody. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z obsługą obecnych, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych oraz w celu marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. e-mail). Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do spełnienia ww. celów.
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami), przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) oraz przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 roku, nr 21, poz.94 z późniejszymi zmianami)
 7. Niniejszy Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu na stronie internetowej Organizatora pod adresem kpmg.taxandyou.pl.
 8. We wszystkich przypadkach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie oraz w przypadkach, które pojawią się w czasie trwania Konkursu, ostateczną decyzję podejmuje Organizator. Decyzja nie podlega zaskarżeniu.
 9. Każda osoba biorąca udział w Konkursie poprzez fakt przystąpienia do Konkursu oraz poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. e-mail) przez spółki z Grupy KPMG w Polsce oraz dla celów niezbędnych dla obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez spółki z Grupy KPMG w Polsce akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, a także Politykę Prywatności KPMG.

 

 

[1] W skład Grupy KPMG w Polsce wchodzą: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflancka 4A


Organizator i Patron Merytoryczny
KPMG w Polsce

Patroni Honorowi
Uniwersytet Warszawski Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Patron
ACCA
Partnerzy
Imperium Szkoleniowe Chocolissimo Adriatica Luma
Patroni Medialni
Rzeczpospolita Absolvent.pl Magazyn Akademicki Eurostudent dlaStuKariera w Finansach Profit Journal
Partnerzy Studenccy
ELSA